Algemene Voorwaarden

Gegevens

Bedrijfsnaam: Fix your fotos, gevestigd te Groningen
KVK nummer:  84018313
Websites: www.fixyourfotos.com
E-mail: esmee@fixyourfotos.com

Definities

Klant: degene met wie Fix your fotos een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Fix your fotos en klant samen.

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, werkzaamheden, leveringen en overeenkomsten van diensten/producten door of namens Fix your fotos.
 • Er kan door partijen alleen van deze voorwaarden worden afgeweken als zij dat schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 • De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.
 • De fotograaf behoudt het recht om informatie (omtrent tarieven en afspraken) op de website ten alle tijden aan te passen.
 • Bij het boeken van de fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

De fotoshoot

 • Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

De foto’s

 • De klant ontvangt de foto’s uiterlijk 2 weken na de fotoshoot, digitaal verstuurd.
 • Bij het boeken van een fotoshoot bij Fix your fotos geeft de klant toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals sociale media, blogs, portfolio, nieuwsbrief, tijdschrift in eigen beheer uitgegeven, fora, eigen gebruik en eventueel toekomstige activiteiten. De klant geeft daarbij ook toestemming dat de naam van het bedrijf/het online bedrijfsaccount vermeld wordt bij de foto’s én dat Fix your fotos korte opnames mag maken van de locatie om te kunnen delen op Instagram en/of andere social media kanalen, ter ondersteuning van haar werkzaamheden (zoals een kijkje achter de schermen).
 • Er kan overlegd worden als de klant een specifieke foto niet online terug wil zien. Als de klant vrijwel geen enkele foto online wil, dan zal tegen extra kosten een alternatief worden gevonden.
 • Fix your fotos zal foto’s nooit zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie in een (online) magazine zal altijd toestemming worden gevraagd.
 • Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling. De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s.
 • De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of ergens anders op internet.
 • Het is niet toegestaan om de foto’s als ontvanger te bewerken, ook niet bijsnijden.
 • Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven, zonder toestemming van Fix your fotos.

Prijzen en betaling

 • De klant dient 25% van het totaalbedrag van de factuur te betalen, binnen het termijn van twee weken na de factuurdatum. De klant dient dit digitaal over te maken, met vermelding van het factuurnummer.
 • De fotoshoot dient uiterlijk 5 dagen na de fotoshoot volledig betaald te worden door de klant. De klant zal de foto’s ontvangen zodra het factuurbedrag volledig betaald is.

Gevolgen bij het niet tijdig betalen:

 • Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Fix your fotos gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Fix your fotos.
 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Fix your fotos zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Fix your fotos op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Fix your fotos, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Fix your fotos te betalen.

Schriftelijk contact

 • Bij klachten kan er schriftelijk contact worden opgezocht met de fotografe. Gelieve dit per mail te versturen naar het e-mailadres: esmee@fixyourfotos.com. Er zal dan worden bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot mogelijk is.
 • Bij het aanvaarden van de offerte, gelieve dit schriftelijk per e-mail te versturen naar esmee@fixyourfotos.com. Daarbij graag duidelijk het offertenummer en het offertebedrag vermelden, om onduidelijkheden te voorkomen.

Privacy

Fix your fotos zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (email, telefoon etc.) doorgeven aan derden of openbaar maken.